Historie

Algemeen

Graag nemen wij u mee in een deel van de historie van sportvereniging Pajodos.

De sport (Omni) Vereniging PaJoDoS (Pannerden Jong Door Sport) is opgericht op 30 december 1967.
Bedenkster van deze naam was Rieky Bosch-Wildenbeest.
De kleuren van de vereniging zijn: rood - zwart - wit.

De vereniging stelt zich ten doel:
- het beoefenen van de binnensport;
- het geven van lessen en trainingen;
- het (eventueel) deelnemen aan wedstrijden.

De vereniging bestaat momenteel uit de volgende afdelingen:
- Badminton
- Dynamic Tennis
- Gymnastiek
- Volleybal

De vereniging heeft de beschikking over een sporthal van 48 x 24 m.
Daarnaast de facilitaire voorzieningen van een multifunctionele sport-accommodatie.
Deze wordt gehuurd van de Stichting Sport-Accommodatie Pannerden (SAP).

Historie, hoogte- en Dieptepunten Omni-Vereniging PaJoDoS.
Een tijdsbeeld van 1967 tot en met 1992; opgesteld ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 2002.

1967
PaJoDoS is opgericht op 30 december 1967. Het oprichtingsbestuur bestond uit Bertus Leenders (Voorzitter), Herman van Deelen (Penningmeester), Diek Smolders (Secretaresse), Sjaak Loef, Annie van Elk en Cor Lely (Bestuursleden).

Voor de oprichtingsdatum bestond er al een kleine gymgroep onder leiding van Theo Natrop, die wekelijks in zaal Groenen trainden.

Burgemeester Havermans van Pannerden liet aan de oprichters weten een nieuwe sporthal te laten bouwen, als het bestuur er voor zorgde dat er voldoende sporters zich aanmelden.

Al snel werden toen diverse sporten bedreven. Gymnastiek, volleybal, handbal, tafeltennis en judo. PaJoDoS werd een Omni-Vereniging wat betekende dat elke sport zijn eigen bestuur samenstelde en dat op de maandelijkse vergaderingen de afdelingsvoorzitters ook aanwezig waren. Het hoofdbestuur had de eindverantwoordelijkheid. De maandelijkse vergaderingen werden gehouden in café de Oude Rijn aan de Deukerdijk. Het na vergaderen duurden wel eens langer dan de werkelijke vergadering.

In de beginjaren van PaJoDoS had de penningmeester Herman van Deelen vaak pijn in zijn buik, maar door een gift van dr. Vonk was de pijn weer snel verdwenen. Door deze gift konden er judomatten aangeschaft worden. Ook de Gemeente Pannerden was de vereniging behulpzaam met een renteloze lening.

Het eigen succes van de handbal en de daaruit voortvloeiende hoge kosten hebben het hoofdbestuur doen besluiten om in de beginjaren ’70 afscheid te moeten nemen van de handbal. De handbal moest voor de trainingen, uit- en thuiswedstrijden uitwijken naar een sporthal elders. Henk Berntzen (trainer) uit Zevenaar, bestuur onder leiding van Jan Brugman en de handballeden vonden dit geen prettige ontwikkeling.

De tegelactie van het pontje “het Berghoofdseveer” onder leiding van Leo Vermorken (voorzitter) was een groot succes. De opbrengst van deze actie heeft PaJoDoS weer financieel gezond gemaakt.

Ook de opstart van het ophalen van het oude papier op de 1e zaterdag van de maand geschiedde onder leiding van Leo. Dankzij de inzet van bestuur en leden kon vastgesteld worden dat PaJoDoS weer een goede financiële basis had gekregen.

Korte tijd daarna werd om toerbeurt het voorzitterschap waargenomen door het hoofdbestuur.

1974
In 1974 werd het nieuwe sportveldje aan de Nieuwstraat in gebruik genomen. De afdeling volley startte met drie teams in de competitie. De tafeltennis organiseerde een groots tafeltennistoernooi, waar zeer mooie prijzen te winnen waren. 

1975
In 1975 hadden ze Ton Palm gestrikt voor het voorzitterschap, door het penningmeesterschap te hebben overgedragen aan Leeds Kloosterman. Het batig saldo werd op voortreffelijke wijze beheerd en zelfs vergroot. Daar we reserveerden voor een eigen lokaliteit. Bij een exploitatietekort legde Leeds zich niet neer. Het volgend jaar beter. De kosten van de afdelingen werden nauwlettend gevolgd. 

In 1975 richtte de afdeling gym een ritmische damesgymgroep op; de belangstelling was groot. Marjan Pera en Ine Reinds verzorgden op uitstekende wijze de lessen. 

Het 3e sportveld op het sportcomplex “ de Kuiperweide” staat ter discussie. Dit sportveldje was niet alleen bestemd voor RKPSC, maar ook PaJoDoS kon hem gebruiken. Maar PaJoDoS besloot er geen gebruik van te maken, dit om centen te bewaren voor een eigen clublokaliteit.

Door de uitbreiding van het jeugdgebouw claimde PaJoDoS een eigen clublokaliteit. Het sportveldje aan de Nieuwstraat werd weer afgestoten aan de gemeente, daar er door de leden geen gebruik van werd gemaakt. 

1976
Benoeming trimcommissie om te onderzoeken een trimbaan te realiseren op het sportpark “de Kuiperweide”. Na veel onderzoek en gesprekken met de gemeente en RKPSC werd het licht op groen gezet. Maar na rijp beraad, gezien de hoge kosten zijn de plannen in de ijskast terechtgekomen. 

De eerste gesprekken werden gevoerd met de gemeente over een eigen clublokaliteit.

De afd. volley behaalde diverse kampioenschappen en in de Cluse te Herwen werden diverse gymwedstrijden gehouden. Diverse activiteiten werden georganiseerd o.a. een Beierse avond, discomiddag, film alsmede een grote loterij waar prachtige prijzen bij te winnen waren.

De afd. judo onder leiding van Piet Goris timmerde veel aan de weg. Ben Sanders uit Groessen en Henk Otten uit Duiven hebben vele jaren judolessen gegeven. 

1977
Nieuwe trainingsshirts (bordeau rood) werden aangeschaft. 

Het eerste gekostumeerd carnavalsbal werd gehouden in zaal Groenen. Voor de best gekostumeerden waren er prachtige prijzen te winnen.

Een blikjesautomaat werd geplaatst in onze nieuwe recreatieruimte. Een vouwwand scheidde een deel van de bibliotheekhal. Mart Dukkerhof (conciërge van de sportzaal) ging vaak op zoek naar blikjes. Blikjes mochten alleen in de recreatieruimte en zeker niet in de sportzaal.

Piet Pes werd gevraagd voor het ophalen van de contributie bij onze leden. Bij de meeste leden was Piet kind aan huis.

De afd. gym richt een gymgroep op voor oudere dames.

De afd. judo neemt met succes deel aan een judotoernooi in sporthal Lentemorgen te Zevenaar. 

Ook verleende PaJoDoS zijn medewerking aan de vakantiespelen.

De afd. volley neemt met veel succes deel aan toernooien in Lobith en Haalderen.

Het 10-jarig bestaan werd op grootse wijze gevierd. Voor de jeugd was er een filmmiddag in zaal Groenen. ’s Avonds een Bingo-Dansant met orkest. Conferencier Pierrot uit Zutphen gaf de avond inhoud.

Zondags grote sportdemonstraties in de sportzaal. Tijdens deze viering werd het nieuwe PaJoDoS-embleem onthuld. Henk Willemsen en Piet de Jong waren de bedenkers. Positieve opbrengst van deze viering was Fl. 18,00. Ook de afd. volley organiseerde een groots buitentoernooi op het sportpark “ De Kuiperweide” i.v.m. het 10-jarig bestaan.

1978
Benoeming commissie uitbreiding Sportzaal. Het doel was vergroting zaaloppervlakte, tribune en eigen lokaliteit. Met het college van B en W werden de eerste gesprekken gevoerd. 

De afd. volley start met minivolleybal. Onder voorzitterschap van Maria Leenders en Hans Remmerswaal groeide de afd. flink in haar ledental. Het aantal teams dat deelnam aan de competitie groeide. Een hele organisatie.

De afd. gym organiseerde haar jaarlijkse vaardigheidsproeven onder leiding van Mevr. Reinds en de heer Natrop.

De jazzgymnastiek werd opgericht en groeide naar een zeer hoog ledental dit onder leiding van Ine Reinds. Op het Arnhemia-toernooi werden goede resultaten geboekt.

De eerste oliebollenactie werd georganiseerd. De kraam van Bart Janssen stond onder de grote kastanjeboom, midden in het dorp. De PaJoDoS-vlag wapperde. Buiten was het erg koud, naar de Jägermeister hield je op de been. 4000 Oliebollen werden gebakken.

Eerste bouwtekening besproken met het college van B & W. De commissie uitbreiding sportzaal werd uitgebreid met Ton van Lier, die ons goed de weg gewezen heeft en veel werkzaamheden heeft verricht.

1979
Gymwedstrijden in sporthal de Cluse te Herwen. 1e prijs. Deelname van Lios, Movendi en PaJoDoS.

Het Longatoernooi in Lichtenvoorde stond ook op de agenda.

Opzet grote tegelactie. Deze tegel gaf het wapen van Pannerden te zien. De tegels werden huis aan huis verkocht.

Organisatie feestavond in zaal Heulakker te Didam. Kegelbanen waren afgehuurd. Zeer grote opkomst. ’s Avonds stond de bus gereed om een ieder weer naar Pannerden te brengen.

Plannen uitbreiding sportzaal werden ingediend bij DACW door het college van B&W.

Oliebollenactie wederom een groot succes. De organisatie werd aangepast: Een bakploeg, deegploeg en een schoonmaakploeg werden samengesteld.

Nieuws uit de Gelderlander:
Het Hulo-kantoor komt ter beschikking voor alle verenigingen. Door deze plannen kwamen de huidige plannen van PaJoDoS op de tocht te staan. Bibliotheek zou kunnen verhuizen naar het Hulo-kantoor. De schietvereniging diende zich aan voor een schietbaan in de kelder en PaJoDoS zou dan kunnen beschikken over de ruimte van de hal en de bibliotheek.

1980
Werkgroep uitbreiding sportzaal heeft een gesprek met de NSF en architect de Hr. Reimers over de nieuwe bouwtekening.

Een speurtocht voor de 9 t/m 12-jarigen en een spellencircus in de sportzaal voor 4 t/m 9-jarigen werden onder leiding van Jo Dreuw georganiseerd.

De afd. judo organiseerde een groots judojeugdtoernooi. De prijsuitreiking geschiedde door de burgemeester van Pannerden, de Hr. Lichtenberg. Iedere deelnemer ontving een mini judo pak.

Een dropping werd georganiseerd met als eindpunt “ De Olde Beth”. Daar werd een warme kop soep genuttigd en waarna gezellig gedanst werd. Alle deelnemers werden met de bus weer naar Pannerden gebracht.

Klootschieten, animo viel tegen, maar de sfeer ontbrak niet. Als route werd gekozen voor de weg naar het gemaal Kandia.

Boekwerk uitgebracht betreffende wensen en knelpunten van sv PaJoDoS.

In samenwerking met Frank Jansen (recreatie sportleider) werd het recreatiebalspel voor zowel dames als heren opgericht. Uit deze groep dames werd later het damesvoetbal opgericht onder de hoede van RKPSC.

Ook Sinterklaas was elk jaar welkom bij de afd. gym en judo.

De kraam voor de oliebollenactie werd verplaatst voor de sporthal. De deegploeg werkte in de hal van de bieb en de bakkers bakten oliebollen en appelbeignets in de wagen.

1981
In samenwerking met RKPSC werd er in het jeugdgebouw een A.B.O.cursus georganiseerd.

Een oriëntatietocht met als eindpunt de bowlingbaan in ’s-Heerenberg was zeer geslaagd te noemen.

Afd. judo neemt deel aan een toernooi op Papendal om de leden te activeren.

Drie leden van de afd. gym hebben met succes deelgenomen aan een toernooi in Aalten.

De gesprekken met het college van B & W en de werkgroep uitbreiding sportzaal zijn afgeketst. Er is onvoldoende ruimte om de sportzaal te vergroten naar een sporthal.

Het open tafeltennistoernooi was een groot succes. Frans Smolders werd de tafeltenniskampioen van Pannerden.

In samenwerking met andere verenigingen van Pannerden heeft PaJoDoS geprobeerd een multifunctioneel sportgebouw bestemd voor alle verenigingen te realiseren. De gemeenteraad beslist over een voorbereidingscredit ten behoeve van de uitbreiding van de sportzaal.

In het schuttersgebouw en de sportzaal werden grote sportdemonstraties gehouden met de opzet te laten zien wat de binnensportvereniging van PaJoDoS inhoudt.

Oliebollenactie: Oliebollen en appelbeignets werden gebakken in Zevenaar. De wagen van Bart Janssen was niet meer te krijgen.

1982
Aanbesteding uitbouw achterzijde sportzaal. Door bezwaren van enkele aanwonenden werden er nieuwe plannen voorbereid in verband met de aankoop van het Hulokantoor. Sv PaJoDoS zal de ruimte, waar voorheen de bibliotheek gehuisvest was erbij krijgen. Door deze verruiming konden de wensen van PaJoDoS ingewilligd worden.

De laatste oliebollenactie gehouden t.b.v. uitbreiding was zeer succesvol. Maar liefst 4000 oliebollen zijn verkocht, niet alleen in Pannerden, doch ook vele daarbuiten. 

1983
Sloopwerkzaamheden begonnen i.v.m. uitbreiding. De inrichting van de recreatieruimte werd door PaJoDoS zelf betaald.  Een commissie onder leiding van Niek van de Wetering heeft in samenwerking met de gemeente heel wat werk verricht.

De feestcommissie i.v.m. de uitbreiding en het 15-jarig bestaan zette de laatste puntje op de i. De festiviteiten hebben plaats gevonden op vrijdag 8 april . Officiële opening verricht door de Hr. Lichtenberg, burgemeester van Pannerden en tevens gaf hij het startsein voor een grote ballonnenwedstrijd.

Uitslag: 
1e prijs: Mirella Derksen Terechtgekomen in Gdansk
2e prijs: Guido Loef in Mieszkat
3e prijs: Natasja Willems in Grytine

Zaterdag 9 april poppenkast voor de kleuters, filmvoorstelling voor de jeugd, discomiddag voor de jeugd vanaf 12 jaar.

In de sportzaal werden competitiewedstrijden door de afd. volley afgewerkt.

In de nieuwe recreatieruimte werd een contactavond georganiseerd voor bestuursleden en trainers.

In de sportzaal werd nog één demonstratie Aerobic dance verzorgd door Sportinstituut Seibucan Dojo uit Zevenaar De tribune was al veel te klein.

Zondag 10 april stelde PaJoDoS zich voor. Diverse sportdemonstraties werden verzorgd door de afdelingen. ’s Avonds was er een feestavond en tevens afsluitingsavond voor alle leden, trainers en bestuur van de vereniging in zaal Groenen. Toegang was gratis. Voor gezellige muziek was gezorgd en het kampioenspaar rock en rolldance van Nederland kwamen uit Arnhem en steelden de show.

Tijdens de festiviteiten konden de inwoners uit Pannerden van diverse kermisattracties tegen sterk gereduceerde prijzen gebruik maken.

Het toenmalige hoofdbestuur (1983) bestond uit:
- Ton Palm (Algemeen Voorzitter)
- Ton Meulenbeek (Vice Voorzitter)
- Herman Aaldering (Secretaris)
- Hans Pijnappel (Penningmeester)
- Koos Kazen (Coördinator opleidingen)
- Chris Nijhof (Public Relations)
- Riet Peters (Ledenadministratie)
- Niek van de Wetering (Materiaalbeheer & toezicht)
- Harry Hendriks (Recreatieruimte)
- Bert van Lier (Voorzitter Gym)
- Hans Remmerswaal (Voorzitter Volleybal)
- Frans Peters (Voorzitter Judo)

1984 – 1990
De eerste Pannerdense Stratenloop  werd een feit. Een groepje leden van PaJoDoS en enkele vrijwilligers hebben dit gebeuren doen slagen. Johan Terheart uit Bemmel een welbekende loper uit de regio was de man achter de schermen.

Onder leiding van Rianne Vermaas werd de peutergym opgestart. De totale kleutergym is reeds uitgegroeid naar ± 60 kleuters.

De afd. judo timmerde ook veel aan de weg. Vele kampioenschappen werden gehaald, niet alleen in Pannerden maar ook ver daarbuiten. De afd. groeide al snel uit z’n jasje, de leden kwamen niet alleen uit Pannerden, maar ook uit omliggende plaatsen. Onder voorzitterschap van Hans Veldmans groeide de afd. naar ± 60 leden.

Onder leiding van de judotrainer Conny van de Meer werd deelgenomen aan de Ned. Kampioenschappen. Danielle Vriezema en Gerard Smid behoorden tot de besten van Nederland. Grote toernooien in Frankrijk en Schotland werden ook bezocht. Het succes van de judo, de accommodatie en het kostenaspect hebben de afd. judo doen besluiten om uit wijken naar de Cluse.

1991 – 1992
Augustus 1991 is er een afd. badminton opgericht. In korte tijd is deze afd. uitgegroeid tot een volwaardige afdeling met momenteel ongeveer 50 leden. Door deze kleine afd. heerst er een gezellige sfeer. Dit seizoen start de afd. met twee teams in competitie. Trots is de afd. op het verschijnen van haar eerste clubblad. De sportaccommodatie zal echter onze nodige aandacht vragen.

De afd. volleybal organiseerde haar jaarlijks terugkerend Boerenkielenbal, Oliebollentoernooi en het Pinkstertoernooi. Aan een jeugdkamp wordt ook nog deelgenomen. Door een actief bestuur onder leiding van M E. en veel zelfwerkzaamheid d.m.v. het geven van trainingen door eigen leden, bruist de afd. volley als nooit te voren.

In het nieuwe seizoen van 1992 werden er nieuwe tenues aangeschaft. Het bordeauxrood tenue verdween. De PaJoDoS-kleuren werden: Rode shirts met zwarte broek.

De afd. gym kreeg nieuwe gympakjes en trainingspakken, de benodigde gelden werden ingezameld door kaapsviooltjes en kerstkaarten huis aan huis te verkopen. Tijdens het voorzitterschap van Janet Stronkman werden in de 90-er jaren onder leiding van Rianne Peters aan diverse toernooien deelgenomen. De Jeugdinstuif in Duiven werd regelmatig bezocht.
Zie hier het overzicht van de resultaten:
Februari 1991 - 1e prijs Patricia Buchter (6 – 7 jaar)
Februari 1992 - 1e prijs Ivy Groenen (6 – 7 jaar)
Februari 1992 - 2e prijs PaJoDoS groepen (6 – 7 jaar)
December 1992 - 2e prijs PaJoDoS Arnhemia-toernooi in Elden
December 1992 - 3e prijs PaJoDoS meisjes t/m 10 jaar

Jessica Mulder uit Pannerden, de pupil van trainer Natrop uit Lobith, werd Nederlands Kampioen in de C-lijn. Een geweldige prestatie!